EMDR - lysbehandling

EMDR behandling er en av to evidensbaserte behandlingsmetoder for traumer som er godkjent både nasjonalt og internasjonalt. EMDR brukes også i behandling av stress, angst og depresjon. 

EMDR – forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

EMDR er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. 

EMDR er en av to evidentbaserte nasjonale behandlingsmetoder for traumer.

Sterke erfaringer kan dreie seg om traumer av forskjellige slag, for eksempel overgrep, ulykker eller naturkatastrofer. Selv om traumet fant sted for uker eller enda lenger tilbake kan du stadig være plaget av opplevelser i hverdagen i form av såkalte posttraumatiske symptomer, som invaderende minner, overveldende følelser, mareritt, angst, følelsesmessig  “nummenhet”, lav selvfølelse eller andre vanskeligheter som gjør livet vanskelig å leve.

EMDR apparatet.

EMDR apparat3 (2)

EMDR behandling er en anerkjent og godkjent behandlingsmetode for traumer nasjonalt og internasjonalt.

EMDR behandling anbefales av flere nasjonale organisasjoner som American Psychiatric Associationi 2004 og av det Britiske National Institute of Clinical Excellence (NICE) i 2005.

I 2011 kom  Helsedirektoratet i Norge ut med en veileder «psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer» der EMDR ble trukket frem som en av de best dokumenterte metoder i behandling for kriserammede.  I 2013 ble EMDR anbefalt av World Health organization (WHO) som en «best treatment of choice» ved post traumatisk stress både hos voksne og barn.

Nå viser forskning at EMDR også er en svært effektiv behandling når det gjelder angst og fobier som feks.tannlegeskrekk.

EMDR som psykoterapeutisk tilnærming og behandling, ulike virkemekanismer.

I 1987  oppdaget Dr Francine Shapiro hvordan det å bevege øynene fra side til side hadde en beroligende effekt ved negativt ubehag. Hun fant at det å ta i bruk ulike former for bilateral (tosidig) stimulering samtidig som en gjenopplever og forteller om traumeminner, gav god effekt og raskere framskritt enn mer de mer tradisjonelle metodene som brukes i behandlingen av post traumatisk stress. Shapiro begynte å forske på dette og i 1989 kom den første artikkelen om EMDR.  Siden har over 20 randomisert kontrollerte studier vist at EMDR virker.

EMDR integrerer elementer fra flere behandlingstilnærminger som kognitiv terapi og avslappingsøvelser. En sentral del av terapien er bruk av ulike former for bilateral stimulering som øyebevegelser, auditiv eller taktil stimulering. Teorien er at ulike former for bilateral stimulering alternativt vil involvere høyre og venstre hjernehalvdel og at denne alternative stimuleringen og det doble oppmerksomhetsfokus (både på traumet og stimuleringen) øker tempoet i informasjonsbehandlingen.                                          

EMDR behandling fører til umiddelbar reduksjon av uro og og er meget effektiv ved behandling av stress. 

Nyere forskning har vist at øyebevegelsene fører til en umiddelbar reduksjon av aktivering (uro). Det tosidige oppmerksomhetsfokuset der oppmerksomhet både rettes mot traumet og et ytre stimuli utsetter arbeidsminnet for stor belastning slik at konsolidering av minner forstyrres. Videre er det funnet at øyebevegelser ser ut til å minske det emosjonelle trykket i traumeminner og at øyebevegelsene korrelerer med fysiologiske avslappingsresponser som lavere hjertefrekvens og øker tilgangen til assosiative minner.

Det eksisterer ulike forklaringsmodeller på hvorfor bilateral stimulering er virkningsfulle i prosesseringen av minner.  En årsaksforklaring er en ”working memory” hypotese der en  hevder at øyebevegelser er en type stimuli som, når det brukes samtidig som en har noe ubehagelig i tankene, er i stand til å endre kvaliteten på det som befinner seg i arbeidsminnet.  Vårt arbeidsminne har begrenset kapasitet og en har forsket på ulik type stimuli som kan være effektfullt i å dempe ubehagelige minner. Forskning viser at øyebevegelser har signfikant bedre effekt enn en del annen type stimuli.

En annen årsaksforklaring er at under øyebevegelsene oppstår det noe av den samme tilstand som i REM søvn, hvor tanker og følelser bearbeides. REM søvn forstyrres ofte av traumatiske hendelser og en tror at EMDR kan være med på å sette igang den naturlig bearbeiding av minner som foregår under REM søvn.

Utdraget er hentet fra EMDR Norge.